Prihlásenie

ZÁSADY HOSPODÁRENIA
s prostriedkami PATRIOT -  Klub východniarov v Bratislave
******************************************************

Článok 1
Úvodné ustanovenie

 PATRIOT -  Klub východniarov v Bratislave je občianskym združením založeného na základe zákona č 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a predpisov. Cieľom združenia je združovať tých, ktorí sú alebo sa cítia byť Východniarmi, prípadne s nimi sympatizujú.

 Najvyšším orgánom združenia je Kongres, ktorý sa schádza na svoje rokovania najmenej raz za dva roky. Štatutárnym orgánom združenia je prezident.


Článok 2
Príjmy 

Príjmy klubu PATRIOT tvoria:
1/ Členské príspevky: 
 a) riadny člen platí členský príspevok vo výške 200,-EUR,
         b) mimoriadny člen platí členský príspevok vo výške 100,-EUR,
  c) čestný člen platí prvý členský príspevok vo výške 100,- EUR a následne    
             každoročný  členský príspevok 30,-EUR,
  d) právnická osoba platí prvý členský príspevok vo výške 500,- EUR   
             a následne každoročný členský príspevok 300,-EUR;
2/ Dotácie zo štátneho rozpočtu;
3/ Dary fyzických a právnických osôb;
4/ Výnosy z majetku združenia;
5/ Príjmy z orgánov a organizácií Európskej Únie a príjmy z orgánov a organizácií
    Európskych spoločenstiev;
6/ Iné príjmy /dobrovoľné príspevky apod./.


Článok 3
Hospodárenie s prostriedkami

Finančné prostriedky klubu PATRIOT sa spravujú na  účtoch v peňažných ústavoch v Bratislave. Hospodárenie s nimi musí byť v súlade so všeobecno - platnými právnymi predpismi o hospodárení, v súlade s rozpočtom klubu PATRIOT, ktorý schvaľuje Prezídium a v súlade s týmito zásadami.
Prostriedky z príjmov možno použiť najmä na:
a) prípravu, organizáciu a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov a ďalších  aktivít pre  členov klubu PATRIOT,
  b) prípravu a zabezpečenie Kongresu klubu PATRIOT,
  c) úhradu nákladov kancelárie Prezídia klubu PATRIOT,
  d) administratívne výdavky, mzdové a ostatné osobné náklady zabezpečujúce 
             fungovanie klubu,
  e) výdaje spojené s vedením účtu a bankovými operáciami v peňažnom ústave
             vrátane nákladov spojených s bankovými produktmi,
         f) nákup kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane programového vybavenia,
         g) iné výdavky so súhlasom prezidenta klubu PATRIOT.


Článok 4
Spravovanie prostriedkov

Prostriedky spravuje a disponuje nimi prezident a tajomník klubu, ktorí  predkladajú každý rok správu o hospodárení Prezídiu. Ročná správa podlieha schváleniu Prezídiom.
Prezídium predkladá správu o hospodárení na Kongrese klubu PATRIOT.


Článok 5
Evidencia hospodárenia

O stave hospodárenia s prostriedkami  klubu PATRIOT sa vedie  predpísaná evidencia v zmysle všeobecno-právnych predpisov. Osoba zodpovedná za hospodárenie a vedenie účtovníctva je tajomník klubu PATRIOT.


Článok 6
Záverečné ustanovenie

Tieto zásady boli schválené Prezídiom  PATRIOTU - Klubu východniarov v Bratislave dňa 7. 9. 2016 a týmto dňom nadobúdajú účinnosť. Zásady možno zmeniť, doplniť alebo inak opraviť len Prezídiom.

 

V Bratislave 7. septembra 2016

 

            Ing. Michal Merga, v.r.
               Prezident PATRIOT