Prihlásenie

Stanovy občianskeho združenia PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave

Založeného na základe zákona č 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a predpisov.
Klub je členom skupiny PATRIOT - KLUB VÝCHODNIAROV v Košiciach.

Článok I.
Úvodné ustanovenia


1) Občianske združenie má tento názov: PATRIOT – KLUB VÝCHODNIAROV V BRATISLAVE
2) Sídlom občianskeho združenia je: Alžbety Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava 5.
3) Občianske združenie PATRIOT - KLUB VÝCHODNIAROV V BRATISLAVE /ďalej len združenie/ je založené na dobu neurčitú.
4) Združenie je právnickou osobou.

Článok II.

1)  Združenie je mimovládne, nezávislé, apolitické  a dobrovoľné združenie občanov.
2) Cieľom združenia je združovať tých, ktorí sú alebo sa cítia byť Východniarmi, prípadne s nimi sympatizujú.
3) Združenie sa vo svojej činnosti bude zameriavať najmä na:
 a) ochranu a podporu zdravia, prevenciu, resocializáciu v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 b) podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
 c) poskytovanie sociálnej pomoci,
 d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
 e) podporu vzdelávania,
 f) ochranu ľudských práv,
 g) ochranu a tvorbu životného prostredia,
 h) vedu a výskum.
4)  Združenie bude podporovať talentovanú mládež, najmä v oblasti vzdelávania, športu a kultúry.

Článok III.
Vznik, zánik a pozastavenie členstva

1) Členom združenia (ďalej len „člen“) môže byť každá bezúhonná, plnoletá fyzická osoba, ktorá je alebo sa cíti byť „Východniarom“ alebo sympatizuje s regiónom Východného Slovenska, pričom je ochotná prispieť svojimi schopnosťami a možnosťami pri dosahovaní cieľov združenia.
2) Členstvo v združení môže byť riadne, mimoriadne a čestné. Členom združenia môže byť aj právnická osoba.
3) Člen klubu je povinný platiť členské príspevky.
4) Výšku členského príspevku určí prezídium  klubu.
5) Členstvo v združení vzniká schválením písomnej prihlášky kandidáta na člena (ďalej len „prihláška“) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov prezídia, po zaplatení členského príspevku.
6) Členstvo v združení zaniká:
 a) Vystúpením zo združenia; a to dňom kedy písomné oznámenie člena o vystúpení zo združenia bolo združeniu doručené.
 b) Vylúčením člena zo združenia; a to dňom rozhodnutia príslušného orgánu združenia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o vylúčení člena zo združenia, s uvedením presného dôvodu jeho vylúčenia, sa musí bývalému členovi doručiť bez zbytočného odkladu.
 c) Smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorá bola členom.
 d) Zánikom združenia.


Vylúčiť možno iba člena, ktorý:
 a) porušuje povinnosti člena vyplývajúce zo stanov.
 b) úmyselne uviedol nepravdivé údaje v prihláške.

O vylúčení člena zo združenia rozhoduje prezídium.


7) Pozastavenie členstva:
Členstvo v združení môže členovi pozastaviť prezídium, ak:
 a) člen nezaplatil splatný členský príspevok,
 b) o to člen z vážnych dôvodov písomne požiada.


Členstvo je členovi združenia pozastavené dňom rozhodnutia prezídia, ktoré sa musí v písomnej forme doručiť čenovi. Člen združenia, ktorému prezídium pozastavilo členstvo, nie je počas pozastaveného členstva povinný platiť členské príspevky a nemá práva člena združenia. Pozastavením členstva členovi kategórie „Riadny člen“, končí funkčné obdobie tohto člena v orgáne, do ktorého bol zvolený alebo menovaný. Následné obnovenie členstva nemá za následok opätovný vznik tejto funkcie. Po zániku dôvodu majúceho za následok pozastavenie členstva, rozhodne o obnovení členstva, na návrh člena s pozastaveným členstvom alebo člena prezídia prezídium do 60 dní od doručenia tohto návrhu združeniu.


Článok IV.
Práva o povinnosti člena

1) Právom i povinnosťou člena je aktívne sa podieľať na činnosti združenia pri dosahovaní jeho cieľov a hájiť jeho záujmy. Člen sa zúčastňuje na činnosti združenia najmä tým, že:
 a) je osobne prítomný na zasadnutiach orgánov združenia, ak bol do nich zvolený,
 b) je  osobne prítomný na stretnutiach členskej základne, ak mu v tom nebránia dôležité povinnosti, podľa  svojich schopností a možností sa zapája do aktivít združenia alebo inak napomáha dosahovaniu jeho cieľov.


Článok V.
Kategorizácia členov

Člen má právo sa priamo aj nepriamo zúčastňovať na rozhodovaní združenia.
 a) Riadny člen - má právo hlasovať na kongrese a byť volený do orgánov združenia, podávať návrhy na stretnutiach združenia, byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí, používať zariadenia a služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť.
 b) Mimoriadny člen - má právo hlasovať na kongrese, podávať návrhy na stretnutiach združenia, byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí, využívať služby, ktoré združenie poskytuje, nemá právo byť volený do orgánov združenia.
 c) Čestný člen  - má právo  podieľať  sa  na  činnosti  združenia, byť informovaný o činnosti  združenia a všetkých jeho podujatiach, nemá právo hlasovať na kongrese ani byť volený do orgánov združenia.
 d) Právnická osoba - má právo  podieľať  sa  na  činnosti  združenia, byť informovaná o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, nemá právo hlasovať na kongrese  ani byť volená do orgánov združenia.

 

Článok VI.
Kongres


1) Najvyšším orgánom združenia je Kongres, ktorý sa schádza na svoje rokovania najmenej raz za dva roky.
2) Kongres tvoria všetci Riadni a Mimoriadni členovia združenia.
3) Do pôsobnosti kongresu patrí najmä:
 a) rozhodovať o základných otázkach koncepcie činnosti združenia.
 b) schvaľovanie stanov združenia a ich zmien.
 c) schvaľovanie štatútu a jeho zmien.
 d) voliť a odvolávať členov prezídia.
 e) schvaľovať rozpočet a ročnú správu o hospodárení.
 f) rozhodovať o zrušení združenia.
 g) schvaľovať návrh na rozdelenie likvidačného  zostatku v prípade zrušenia Združenia bez právneho nástupcu.


Článok VII.
Prezídium


1) Prezídium je výkonným orgánom združenia.

2) Prezídium má najmenej 5 členov, ktorí sú volení kongresom na 2 roky.

3) Prezidenta a prvého viceprezidenta volí zo svojich členov prezídium nadpolovičnou väčšinou všetkých členov prezídia.

4) Štruktúru prezídia určuje prezident podľa aktuálnej činnosti združenia.

5) Prezídium sa schádza podľa potreby, spravidla jedenkrát za dva mesiace.

6) Výšku členského poplatku určuje prezídium.


Článok VIII.
Prezident


1) Štatutárnym orgánom združenia je prezident a prvý viceprezident, ktorí za združenie konajú samostatne.

2) Prezident riadi činnosť združenia  a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia.

3) Prezident plní uznesenie kongresu a zodpovedá mu za svoju činnosť.


Článok IX
Zásady hospodárenia


1) Hospodárenie združenia sa riadi podľa všeobecne platných právnych predpisov a nariadení pre občianske združenia a uskutočňuje sa podľa schváleného rozpočtu združenia.

2) Zdroje združenia sú tvorené členskými príspevkami, dotáciami zo štátneho rozpočtu, darmi fyzických a právnických osôb, výnosmi z majetku združenia a inými príjmami združenia.

3) Majetok združenia a výnosy z neho môže združenie použiť len na výdavky zamerané na dosahovanie cieľov združenia.


Článok X.
Prechodné a záverečné ustanovenia


1) Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom združenia dňa .....v Bratislave.

2) Ak združenie zaniká rozpustením, prezídium stanoví likvidátora.

3) Pri likvidácií sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Ostatný majetok na môže použiť výhradne na účely všeobecne prospešné a charitatívne účely.

4) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Registrácia vykonaná dňa: 26.6.2009